Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en over- eenkomsten van en met Installatiebedrijf Piet van der Bom B.V., verder hierna te noemen: Van der Bom. Een overeenkomst met Van der Bom komt eerst tot stand wanneer deze schriftelijk is bevestigd. Eveneens wordt een overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen respectievelijk te zijn uitgevoerd op de datum van verzending van de door Van der Bom verzonden orderbevestiging respectievelijk factuur.

Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de wederpartij slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Van der Bom zijn aanvaard. Alle offertes van Van der Bom zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien tot de offertes, monsters, beschrijvingen en dergelijke behoren, blijven deze eigendom van Van der Bom, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken, en moeten deze op het eerste verzoek van Van der Bom worden teruggegeven. Tevens behoudt Van der Bom zich de eventuele bestaande rechten uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom bij dit alles voor, zodat het de wederpartij derhalve verboden is de hiervoor bedoelde zaken ter kennis te geven van derden of deze aan derden in gebruik te geven.

2. PRIJZEN

De overeengekomen prijs is gebaseerd op de tijdens de aanvaarding geldende kostprijzen, koersen, lonen, sociale lasten, premies, belastingen en/of andere kostensoorten en zijn exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien één of ander nadien mocht worden verhoogd, is Van der Bom gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook wanneer een dergelijke wijziging voor Van der Bom voorzienbaar was. Indien de wederpartij een consument betreft in de zin van artikel 6:236 e.v. BW heeft deze, ingeval de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd, de bevoegdheid om naar aanleiding van de prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden.

Meer- en minderwerk zullen worden verrekend en betaald binnen 30 dagen na indiening van de daarop betrek- king hebbende factuur c.q. creditnota.

3. LEVERING

Onder oplevertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd. De overeengekomen oplevertijden zijn niet fataal. Zij gaan in nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Van der Bom en – indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen – vóór de aanvang van de werkzaamheden de beta- ling van (een gedeelte van) de aanneemsom is verricht.

De oplevertijd is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden waaronder de werken door Van der Bom kunnen worden uitgevoerd dezelfde blijven als ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en de benodigde materialen tijdig worden geleverd. Indien vertraging ontstaat doordat de voornoemde omstandigheden zijn gewijzigd of de benodigde materialen, hoewel tijdig besteld, niet tijdig aan Van der Bom zijn geleverd, wordt de oplevertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging.

Vertraagde oplevering kan voor de wederpartij geen reden zijn overname van het geleverde te weigeren. Ontbinding van de overeenkomst op grond van overschrijding van de opleveringstermijn zal eerst dan mogelijk zijn, indien deze de redelijke grenzen heeft overschreden.
Indien de wederpartij, na sluiten van de oorspronkelijke overeenkomst, wijzigingen van welke aard ook wenst, moet zij dit uitdrukkelijk en schriftelijk met Van der Bom overeenkomen. Eventuele hogere kosten die deze veranderingen met zich meebrengen worden de wederpartij extra in rekening gebracht. Tevens wordt voor de aan te brengen wijzigingen een oplevertijd overeengekomen indien deze naar verwachting van Van der Bom de oorspronkelijke oplevertijd zal doen overschrijden.

4. BETALING

Betaling dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
Van der Bom is gerechtigd om, indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden of leveringen op te schorten.

Te allen tijde is Van der Bom gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de op- dracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft Van der Bom het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Van der Bom tot vergoeding van schade- en winstderving.

Het recht van de wederpartij om zijn eventuele vorderingen op Van der Bom te verrekenen wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
De gehele aanneemsom c.q. verkoopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer de wederpartij in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden. Wanneer de betaling niet ex artikel 4.1 heeft plaats gevonden, is Van der Bom gerechtigd, na het verstrijken van de bedoelde termijn, aan de wederpartij een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen, gelijk aan 1% per maand, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand. Voorts is Van der Bom gerechtigd naast de hoofdsom en de rente, van de wederpartij te vorderen alle buiten- gerechtelijke kosten die door de niet tijdige betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn in ieder geval verschuldigd wanneer Van der Bom voor de invordering zich van de hulp van een derde heeft verzekerd. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom. Indien Van der Bom het faillissement van de wederpartij aanvraagt is deze naast de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementsaanvrage verschuldigd.

5. GARANTIE

Van der Bom garandeert een zodanige uitvoering van werkzaamheden, dat aan de overeenkomst en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid wordt voldaan. Garantie voor verkochte of anderszins geleverde zaken wordt slechts verstrekt voor zover die door de fabriek van herkomst voor het geleverde is ge- geven. De garantie geldt slechts indien de wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Van der Bom – zowel financieel als anderszins – heeft voldaan.

6. NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING (OVERMACHT)

Van der Bom is niet aansprakelijk voor schade welke uit overmacht voortvloeit. Van overmacht is sprake indien Van der Bom zijn verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden die buiten zijn schuld liggen en bovendien niet krachtens wet, (een) door hem gegeven garantie(s) of in het verkeer geldende opvattingen aan hem kan worden toegerekend.

Bij tijdelijke overmacht, waarvan sprake is indien deze situatie maximaal 45 aaneengesloten kalenderdagen duurt, worden de wederzijdse verplichtingen van dat deel van de overeenkomst welke door de situatie van overmacht wordt getroffen, opgeschort. Bij een toestand van blijvende overmacht, treden partijen in overleg over een zodanige aanpassing van de overeenkomst, dat verdere uitvoering ervan voor beide partijen nog zin- vol is. Blijkt voor dergelijke aanpassing in redelijkheid geen ruimte, dan heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst, voor zover door de overmacht getroffen, door middel van een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

7. RECLAMES

De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van, en is verantwoordelijk voor, de gegevens die hij Van der Bom verstrekt. De wederpartij dient bij de geleverde prestatie, deze zorgvuldig en tijdig te controleren. Klachten, die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare gebreken aan de geleverde prestatie, dienen door de wederpartij binnen zeven dagen, nadat de wederpartij of derden, namens de wederpartij met het toezicht

belast, deze gebreken hebben geconstateerd, althans redelijkerwijs hadden kunnen constateren, aan Van der Bom ter kennis te worden gebracht bij aangetekend schrijven inhoudende een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht, met overlegging van de factuur. Bij gebreken, die ten tijde als voornoemd niet waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de wederpartij binnen zeven dagen na het aan het licht treden daarvan, aan Van der Bom ter kennis worden gebracht, op de wij- ze als hiervoor genoemd.

Vorderingsrechten jegens Van der Bom ten aanzien van gebreken in het geleverde, vervallen indien (a) de ge- breken niet binnen de daarvoor gestelde termijn en/of niet op de hiervoor aangegeven wijze aan Van der Bom ter kennis zijn gebracht en/of Van der Bom niet in de gelegenheid wordt gesteld tot onderzoek van de gegrondheid van de klacht en/of de wederpartij het geleverde op onoordeelkundige wijze heeft behandeld of onderhou- den.

8. AANSPRAKELIJKHEID

De wederpartij kan garantieverplichtingen ter zake van door Van der Bom geleverde zaken of diensten jegens Van der Bom alleen doen gelden, indien deze niet door derden op zich zijn genomen. Zijn aansprakelijkheid is alsdan beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten. Voorts vervalt voor Van der Bom de garantieverplichting, alsmede de aansprakelijk voor schade aan het geleverde, indien wijzigingen door derden en niet in opdracht van Van der Bom worden aangebracht of het geleverde op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

Van der Bom is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van Van der Bom, met dien verstande dat voor vergoeding in aanmerking komt die schade, waartegen Van der Bom verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen worden aangebracht: (a) De door Van der Bom te vergoeden schade zal gematigd worden tot het factuurbedrag indien de door de wederpartij te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door de wederpartij geleden schade. (b) Voor vergoeding komt niet in aanmerking bedrijfsschade (bedrijfsstoring, stilstandschade en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke).

(c) Van der Bom is niet aansprakelijk voor schade die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
De wederpartij zal Van der Bom kosten en schade vergoeden, die Van der Bom lijdt als gevolg van enige tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, alsmede zal deze alle schaden vergoeden die door hem en/of door hem ingeschakelde derden zijn veroorzaakt. De wederpartij vrijwaart Van der Bom tegen aanspraken van derden op grond van industriële en/of intellectuele eigendommen.

Ingeval van een reclame van de wederpartij, waarbij de klacht door Van der Bom gegrond is verklaard, het de kwaliteit van geleverde zaken betreft en er voor Van der Bom tevens aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 8.1 bestaat, is Van der Bom uitsluitend gehouden tot – zulks te zijnen keuze:

(a) (kosteloos) herstel van de gebreken;
(b) levering van vervangende zaken c.q. onderdelen na retournering van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen; (c) (pro rata) terugbetaling van de betaalde aanneem- c.q. koopsom of creditering van de reeds verzonden factuur, met ontbinding van de overeenkomst;
(d) een in overleg met de wederpartij te betalen schadeloosstelling, in welke vorm dan ook.

9. ONTBINDING

Van der Bom heeft de bevoegdheid haar verplichtingen ingevolge de overeenkomst op te schorten of de over- eenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te beëindigen, indien en zodra de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting jegens hem alsmede ingeval van surseance van betaling of faillissement van de wederpartij, beslag op (een deel van) diens bedrijfseigendommen en/of goederen bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst en/of stillegging c.q. liquidatie van diens onderneming.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN ZEKERHEID

Bij levering wordt de wederpartij slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door Van der Bom geleverde of nog te leveren zaken. Van der Bom blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken, zo- lang de wederpartij de vorderingen van Van der Bom niet heeft betaald. Hij blijft tevens eigenaar van de gele- verde of nog te leveren zaken zolang de wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit der- gelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang hij vorderingen wegens tekortschieten in zodanige over- eenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten. Ingeval de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens Van der Bom niet nakomt, is deze gerechtigd de zaken terug te nemen. De wederpartij machtigt hierbij Van der Bom in voorkomende gevallen de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. De wederpartij is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op eerste verzoek van Van der Bom deze verzekering aan te tonen.

De wederpartij is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd de door Van der Bom geleverde zaken te verpanden. Hij verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen, op eerste verlangen van Van der Bom, te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pand- recht bevoegd is. Voorts verbindt de wederpartij zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd in welk geval de wederpartij zich aan verduistering zou schuldig maken.

11. RETENTIERECHT

Op alle zaken welke zich van of namens de wederpartij onder Van der Bom bevinden, ongeacht de oorzaak, heeft Van der Bom het recht van terughouding zolang de wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens haar heeft voldaan.

Van der Bom is gehouden deze zaken volgens goed koopmansgebruik te beheren zonder dat de wederpartij enig recht op schadevergoeding kan doen gelden in geval van teniet gaan, gedeeltelijk verlies of schade buiten schuld van Van der Bom. Het risico der zaken blijft aldus bij de wederpartij.

12. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

Het wijzigen of bewerken van door Van der Bom geleverde zaken, zoals het aanbrengen van een merk of afbeelding op die zaken, waarmee inbreuk wordt gemaakt op aan de fabrikant toekomende intellectuele of industriële eigendomsrechten, is niet toegestaan. Bij overtreding daarvan verbeurt de wederpartij een direct opeisbare boete van vijfduizend euro (€ 5.000,–) per overtreding. Indien Van der Bom door overtreding van hetgeen in het vorige lid is bepaald, direct of indirect schade wordt berokkend, is de wederpartij gehouden haar te vrijwaren en schadeloos te stellen in voege als voormeld.

13. GESCHILLENBESLECHTING EN TOEPASSELIJK RECHT

Partijen kiezen hierbij uitdrukkelijk voor toepassing van Nederlands recht op alle tussen hen bestaande rechts- verhoudingen. Alle aanbiedingen, overeenkomsten zomede de uitvoering daarvan worden aldus beheerst door Nederlands recht met uitsluiting van eventuele nationale rechtsregels, in geval de wederpartij buiten Nederland gevestigd is, welke een inperking maken op de vrije rechtskeuze van partijen (de zogenaamde rechtstreeks werkende bepalingen).

Alle geschillen welke tussen partijen bestaan en voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn dan wel de uitleg of uitvoering van de voorwaarden zelf betreffen, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen in eerste aanleg worden be- recht door de Rechtbank Dordrecht, tenzij de Wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.

Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet het recht van Van der Bom om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels, bevoegde rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.